Algemene Ledenvergadering 2024

Hoofddorp, december 2023

Betreft: Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hiermee nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Airsport Kynologen Club.

Deze vergadering zal worden gehouden op zaterdag 13 januari 2024 om 15:00 uur in Wijkcentrum De Boskern, Liesbos 24 te Hoofddorp.

In de ledenvergadering zal het jaarverslag over het verenigingsjaar 2022- 2023 worden behandeld. Dit verslag (behalve het financiële jaarverslag en begroting) kan via het secretariaat, e-mail secretariaat@airsportkc.nl, worden opgevraagd.

Voor het bestuur moet gestemd worden over het herkiezen van 2 bestuursleden. De statutaire periode van
Alice Engels en Rune Roll is verlopen. Alice Engels en Rune Roll hebben zich herkiesbaar gesteld. (Tegen)kandidaten dienen zich conform het gestelde in de Statuten, tenminste één week voor de vergadering schriftelijk aan te melden bij het bestuur. Deze aanmelding dient te zijn ondertekend door tenminste tien leden van de vereniging.

Agenda:

 1. Opening
 2. Benoeming Stembuscommissie
 3. Behandeling notulen 14 januari 2023
 4. Behandeling jaarverslagen
  a) algemeen jaarverslag
  b) financieel jaarverslag 2022 – 2023
  c) verslag kascommissie
 5. Goedkeuring begroting 2023 – 2024
 6. Voorstel Statuten wijziging
 7. Verkiezing bestuursleden
 8. Verkiezing nieuwe leden kascommissie
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Bijgesloten treft u een machtiging aan, deze kunt u gebruiken indien u verhinderd bent om te komen.

Aansluitend aan de vergadering bent u van harte uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Brenda van der Hoorn

Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *