Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die AIRSPORT KYNOLOGEN CLUB (hierna te noemen: “Airsportkc” ) verwerkt van haar leden.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over  (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Airsportkc houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,  waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • De Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien je lid wordt van Airsportkc, of om een andere reden persoonsgegevens aan Airsportkc verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Airsportkc, p/a adres Ravensbos 104, 2134 TV Hoofddorp,
telefoonnummer, 06 51011698
KvK nummer 40596061
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via:
ledenadmin@arsportkc.nl
telefoonnummer 06-22571716

 

2. Welke gegevens:

 

1 – In het kader van uw lidmaatschap van Airsportkc worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
A – Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht.
B – Adresgegevens eventueel postadres.
C – Telefoonnummer,  e-mailadres en bankrekeningnummer
D – gegevens van de hond.

 

2 – Airsportkc verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

A – Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van derden instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.
B – Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Airsportkc;
C – Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,  cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

 

3 – Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het  lidmaatschap gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Airsportkc en u te informeren over de ontwikkelingen van Airsportkc.

 

Airsportkc kan uw naam en e-mailadres gebruiken om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Airsportkc te verstrekken.

 

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via ledenadminstratie@airsportkc.nl.

 

3. Bewaartermijnen

 

Airsportkc verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen.

 

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Airsportkc passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 

1 – Via de ledenadministratie van Airsportkc kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Airsportkc zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
2 – Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
3 – Indien u klachten heeft over de wijze waarop Airsportkc uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@airsportkc.nl
4 – Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via ledenadmin@airsportkc.nl

 

6. Wijzigingen

 

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

Portretrecht:

Tijdens evenementen op ons terrein of deelname aan evenementen georganiseerd buiten ons terrein wordt veel gefotografeerd. Dit is een alledaags en normaal verschijnsel. Gemaakte foto’s kunnen aan deze site ter publicatie gebruikt worden. Ook kunnen gemaakte foto’s een onderdeel vormen van een ingezonden verslag door wie dan ook. Het  portretrecht geldt bij publicatie van de foto. Het gebruik van iemands portret in een publicatie is toegestaan, tenzij die persoon een ‘redelijk belang’ (zoals de wet dat noemt) daartegen in stelling kan brengen. Indien u met een redelijk belang bezwaar hebt tegen publicatie van betreffende foto kunt u dat kenbaar maken aan de webmaster.