Huishoudelijk reglement

Artikel 1

De Algemene Ledenvergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast dat geen bepalingen mag
bevatten die in strijd zijn met de wet en/of de Statuten van de vereniging.


Leden

Artikel 2

Eenieder die lid wenst te worden van de vereniging dient voor dit doel een duidelijk ondertekend aanmeldingsformulier in te dienen bij de secretaris of de ledenadministratie.
De aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen via deze link. Deze formulieren dienen tevens tot het bijhouden van het ledenregister.

Artikel 3

Het bestuur houdt zich het recht voor leden te weigeren. Het besluit tot niet toelating dient binnen 3 weken aan het kandidaat-lid te worden medegedeeld. Bij weigering is het bestuur niet gehouden de redenen voor die weigering op te geven.

Artikel 4

Tegen het door het bestuur in eerste instantie genomen besluit kan het kandidaat-lid in beroep gaan bij de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 5

 1. Een beroep dient schriftelijk, binnen een termijn van 14 dagen, bij de secretaris te worden Ingediend. Het bestuur stelt de leden van het beroep in kennis en schrijft binnen twee maanden na ontvangst van het beroepsschrift een ledenvergadering uit waarin het beroep dient te worden behandeld.
 2. Wanneer de ledenvergadering afwijkt van het standpunt van het bestuur, is hiervoor een meerderheid van tenminste driekwart van het aantal geldig uitgebrachte stemmen nodig.
 3. Het kandidaat-lid heeft toegang tot deze vergadering en recht van spreken, doch geen stemrecht. De beslissing die in de vergadering, waarin het beroepsschrift wordt behandeld, wordt genomen blijft tenminste twee jaar van kracht.

Opzegging

Artikel 6

Indien een lid niet tenminste een maand voor het verstrijken van het lopende lidmaatschapsjaar zijn lidmaatschap heeft opgezegd, blijft hij automatisch voor een volgend lidmaatschapsjaar lid en is over die periode het volle contributiebedrag schuldig.

Artikel 7

De penningmeester is verplicht een lid dat twee maanden na aanvang van het lidmaatschapsjaar de contributie nog niet heeft betaald een herinnering te sturen. Indien een lid het door hem verschuldigde bedrag aan contributie voor het lopende lidmaatschapsjaar niet binnen drie maanden na aanvang van het lidmaatschapsjaar heeft betaald, zal dat lid geacht worden op die datum het lidmaatschap te hebben beëindigd.

Artikel 8

Zij die hebben opgehouden lid van de vereniging te zijn kunnen nimmer enige aanspraak op haar bezittingen doen gelden.

Artikel 9

Gezinsleden en jeugdleden die tot het gezin of samenlevingsverband van een lid behoren ontvangen geen afzonderlijk blad, convocatie of anderszins.


Rechten

Artikel 10

Alle leden hebben het recht:

 1. De ledenvergadering te bezoeken;
 2. De evenementen door of vanwege de vereniging georganiseerd te bezoeken of bij te wonen;
 3. Schriftelijke klachten of voorstellen in te dienen bij het bestuur dat verplicht is deze te onderzoeken en binnen een maand schriftelijk zijn houding dienaangaande mede te delen.

Artikel 11

Leden, ereleden en gezinsleden hebben het recht

 1. Op de ledenvergadering een stem uit te brengen;
 2. Gekozen te worden in het bestuur van de vereniging.
 3. In geval van verhindering aanwezig te zijn op een ledenvergadering, zijn stem uit te brengen bij volmacht welke de naam van het lid dat is verhinderd en de naam van het gemachtigde lid dient te vermelden en dient te zijn ondertekend door het lid dat is verhinderd en door het lid dat de stem bij volmacht uitbrengt.

Artikel 12

Jeugdleden en ondersteunende leden hebben geen stemrecht en kunnen niet gekozen worden in het bestuur der vereniging.

Artikel 13

Leden die, naar het oordeel van het bestuur, door woorden of daden de geregelde gang van zaken van de vereniging bemoeilijken, haar goede naam in gevaar brengen of op enigerlei wijze de belangen van de vereniging benadelen, kunnen door het bestuur:

– Als lid worden geschorst voor de duur van een tijd door het bestuur vast te stellen;
– Als lid worden geroyeerd.

Het betrokken lid wordt door het bestuur schriftelijk van de genomen maatregel, met redenen omkleed, in kennis gesteld.

Het bestuur houdt zich het recht na het verstrijken van de termijn gesteld in artikel 5 lid 1, andere verenigingen op kynologisch gebied in Nederland van een dergelijk besluit in kennis te stellen.

Het betrokken lid heeft het recht tegen het in eerste instantie door het bestuur genomen besluit in beroep te gaan bij de Algemene Ledenvergadering in welk geval het gestelde in artikel 5 lid 1 en lid 2 van toepassing is, met dien verstande dat op die vergadering tenminste twee derde van het totaal aantal leden der vereniging is vertegenwoordigd. Is genoemd quotum niet aanwezig, dan geldt een meerderheid van tenminste vier vijfde van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Het betrokken lid heeft toegang tot die vergadering en recht van spreken doch geen stemrecht.


Contributie

Artikel 14

De Algemene Ledenvergadering stelt de contributie vast welke de leden bij vooruitbetaling voor het komende lidmaatschapsjaar zijn verschuldigd. De vaststelling dient met tenminste twee derde meerderheid der uitgebrachte stemmen te geschieden.

Artikel 15

De contributies worden als verplichte brengschuld door de leden aan de vereniging beschouwd en ingesteld, zodat een aanmaning per aangetekend schrijven achterwege kan blijven.


Bestuur

Artikel 16

Indien door aftreden van een of meerdere bestuursleden het aantal zittende bestuursleden een even getal betreft, zal indien op een bestuursvergadering de stemmen staken, de stem van de voorzitter bepalend zijn.

Artikel 17

 1. Indien een aftredend bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt wordt door het bestuur een voordracht voor de opengevallen plaats gemaakt. Deze voordracht dient bij de oproep tot een algemene ledenvergadering op de agenda te worden geplaatst, welke bij deze oproep dient te worden gevoegd.
 2. Indien binnen het bestuur een vacature ontstaat, heeft het bestuur het recht om voorlopig een nieuw bestuurslid aan te stellen.
  1 – Indien zulks zich voordoet, zal het bestuur het tussentijds benoemde lid op de voordracht, genoemd onder lid 1, dienen te plaatsen voor de eerstvolgende bijeen te roepen algemene ledenvergadering.
  2 – De zittingstermijn voor het onder lid 2.a. genoemde bestuurslid wordt geacht aan te vangen op de datum waarop hij in een algemene ledenvergadering als zodanig wordt gekozen.

Artikel 18

De bestuursleden en de in de statuten genoemde commissarissen zijn bij beëindiging of verandering van functie verplicht alle onder hun berusting zijnde bescheiden of materialen van de vereniging, voor zover deze eigendom zijn van de vereniging of betrekking hebben op de door hun uitgeoefende functie, uiterlijk binnen vier weken na die beëindiging over te dragen aan het bestuur tegen een bewijs van ontvangst. Dit bewijs van ontvangst geldt niet als decharge.


Taken en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 19

 1. De voorzitter is belast met en bevoegd tot:
  1- Het leiden van de vergaderingen van het bestuur en de leden en het opstellen der agenda’s voor die vergaderingen.
  2 – Het verlenen en ontnemen van het woord en het tot de orde roepen van ter vergadering aanwezigen.
  3 – Het verwijderen uit de vergadering van personen die op enigerlei wijze de vergadering verstoren.
  4 – Het streven naar een goede harmonie in de vereniging en het bevorderen van de samenwerking en de activiteiten van de leden.
  5 – Het mede ondertekenen van de goedgekeurde notulen van de vergadering van bestuur en leden.
  6 – Het aanstellen van functionarissen en het delegeren van taken onder verantwoording van het bestuur.
  7 – Het benoemen van personen in enigerlei door het bestuur vast te stellen functie.
  8 – Het aanstellen van personen, niet zijnde leden der vereniging, in enigerlei functie onder verantwoording van het bestuur.
  9 – Het onder lid 1.6, 1.7. en 1.8. ongedaan maken van die benoemingen of aanstellingen.
 2. De secretaris is belast met en bevoegd tot:
  1 – Het voeren en ondertekenen van de correspondentie der vereniging, en het in archief houden daarvan.
  2 – Zorgen voor de tijdige verzending van de convocaties voor de vergaderingen van bestuur en leden.
  3 – Het bijhouden van notulen van alle vergaderingen, die op de eerstvolgende vergadering door hem of door een door hem aangewezen persoon worden voorgelezen. Hij ondertekent mede de door hem opgemaakte notulen.
  4 – Het bijhouden van presentielijsten, alsmede lijsten van introducés en de naam van hen die introduceren.
  5 – Het, tezamen met een ander bestuurslid, vaststellen van het aantal leden met stemrecht op elke vergadering en dit ter kennis van de voorzitter brengen.
  6 – Het opstellen van een jaarverslag dat op de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan de orde wordt gesteld.
  7 – Het doen van uitgaven ten behoeve van de vereniging binnen een door het bestuur nader vast te stellen budget.
 3. De penningmeester is belast met en bevoegd tot:
  1 – De verantwoording voor de onder zijn beheer zijnde geldmiddelen van de vereniging en het tekenen van kwitanties.
  2 – Het invorderen van de contributies en entreegelden alsmede van andere inkomsten.
  3 – Het informeren van het bestuur over achterstalligheden in de ontvangsten en het versturen van door hem ondertekende aanmaningen.
  3 – Het storten van alle geldmiddelen, de vereniging toekomende, op een door de vereniging geopende rekening bij een Nederlandse bankinstelling.
  4 – Het bijhouden van een deugdelijke boekhouding, welke jaarlijks of op verzoek aan de kascommissie ter beoordeling en controle wordt voorgelegd.
  5 – Zorg dragen voor een tijdige betaling der verschuldigde afdrachten aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken en in het algemeen die rekeningen welke inkomen voor aan de vereniging geleverde goederen en verleende diensten.
  6 – Het jaarlijks samenstelen van een duidelijke rekening en verantwoording over de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar, alsmede een staat van vorderingen en schulden. Die rekening en verantwoording vergezeld van de benodigde bijlagen voorleggen aan de kascommissie en de jaarlijkse algemene ledenvergadering ter nakoming van het gestelde in artikel 20 van de Statuten.
  7 – Voor overeenkomsten welke de vereniging verplichtingen opleggen tegenover derden, behoeft de penningmeester mede ondertekening door de voorzitter en de secretaris, indien deze per geval de somma van drieduizend gulden te boven gaan.

Artikel 20

Het bestuur verdeelt onderling de taken en werkzaamheden volgens het gestelde in de artikelen 13 en 19 der Statuten.

 1. Het bestuur omschrijft de taken en bevoegdheden van de commissarissen en maakt deze aan de leden bekend op een door het bestuur nader vast te stellen wijze.
 2. Het bestuur regelt en bepaalt de activiteiten welke door de vereniging worden georganiseerd.
 3. Het bestuur stelt richtlijnen op ten behoeve van de door de vereniging georganiseerde evenementen of activiteiten. Deze richtlijnen gelden als bestuursbesluit en zijn na bekendmaking als zodanig van kracht voor de vereniging.
 4. Het bestuur stelt trainers en/of docenten aan ten behoeve van door de vereniging georganiseerde trainingen en/of cursussen.
 5. Het bestuur neemt voor het overige die beslissingen die nodig zijn om de doelstelling van de vereniging te kunnen realiseren.

Artikel 21

Elk lid heeft tot de algemene ledenvergadering slechts toegang, indien de contributie voor het lopende lidmaatschapsjaar is voldaan.

Artikel 22

Het bestuur kan bij wijze van uitzondering een lid toestemming geven een niet-lid op een algemene ledenvergadering te introduceren. Het introducerende lid neemt alle verplichtingen op zich van de introducé als zijnde zijn eigen.

Artikel 23

Elk lid heeft het recht, staande de vergadering, moties in te dienen. Een op die wijze ingediende motie dient te worden gesteund door tenminste 2 andere leden, welke niet mogen zijn gezinsleden, ondersteunende of jeugdleden, alvorens de motie door het bestuur in behandeling moet worden genomen.

Artikel 24

De algemene ledenvergadering kiest op de vergadering, zoals omschreven in artikel 20,1e alinea van de Statuten, uit de dan aanwezige leden een kascommissie welke dient te bestaan uit drie personen.

Leden van de kascommissie mogen niet zijn: a. bestuursleden; b. gezins- of familieleden van bestuursleden; c. ondersteunende of jeugdleden.

Artikel 25

De kascommissie kan bevoegd optreden wanneer tenminste 2 van de 3 leden aanwezig zijn.

Artikel 26

De kascommissie onderzoekt de financiële rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt schriftelijke verslag uit aan de algemene ledenvergadering. De leden van de kascommissie treden elk jaar af en zijn slechts eenmaal herkiesbaar.

Artikel 27

Op elke algemene ledenvergadering benoemt de voorzitter een stembuscommisie, bestaande uit minimaal twee leden. De samenstelling behoeft de instemming van de vergadering.

Voor deze commissieleden geldt dat zij niet mogen zijn: a. bestuursleden; b. gezins- of familieleden van bestuursleden; c. kandidaat voor enigerlei functie of familieleden van zo een kandidaat, d. jeugdleden of ondersteunende leden.

Artikel 28

De stembuscommissie legt de uitslag van een stemming terstond schriftelijk vast.

Artikel 29

Wanneer een stemming plaats vindt over een voorstel waarover in de statuten of het huishoudelijk reglement geen omschrijving staat omtrent de vereiste meerderheid van stemmen, geldt immer een volstrekte meerderheid, dus meer dan de helft van het geldig aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 30

Tot wijziging of aanvulling van het huishoudelijk reglement kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering, indien de bedoelde wijziging of aanvulling vermeld staat in de agenda en de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging of aanvulling daarin is opgenomen.

Artikel 31

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet mocht voorzien en de statuten niet van toepassing zijn of bij enig verschil van mening omtrent de toepassing van de opgenomen bepalingen, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering, gehouden te Hoofddorp op 22 februari negentienhonderdzesennegentig.